Łowisko Jerzyn

z pasji do wędkarstwa…

Regulamin

Regulamin Łowiska Jerzyn

/tekst jednolity z  15.10.2022r./

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Dzierżawcą  Jeziora Jerzyńskiego zwanego dalej Łowiskiem jest Gospodarstwo Rybackie Bogucin sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zielonej 4 w Bogucinie (62-006) natomiast Administratorem Łowiska  jest spółka Przyjaciele Jutrzenki sp. z o.o. z Pobiedzisk.

2.Łowisko  funkcjonuje od 15.III do 15.XII w każdym roku kalendarzowym z wyłączeniem okresów gdy  akwen pokryty jest  pokrywą lodową.

3.Łowisko czynne jest przez całą dobę, także w weekendy oraz ustalone  święta. Wydawania zezwoleń dokonuje Gospodarz Łowiska  lub osoba uprawniona na Stanicy Wędkarskiej w miejscowości Jerzyn, w godzinach ustalonych i wskazanych na stronie www.lowisko-jerzyn.pl lub/i fb w zależności od pory roku.

4.Warunkiem uzyskania zgody na zakup zezwolenia na wędkowanie na Łowisku Jerzyn jest znajomość i akceptacja regulaminu ustalonego przez dzierżawcę /administratora obiektu.

5.Znajomość oraz akceptację regulaminu każdy wędkujący poświadcza własnoręcznie złożonym podpisem na zezwoleniu  i wydanym przez Gospodarza Łowiska lub osobę uprawnioną.

6.Cennik opłat za korzystanie z Łowiska znajduje się u Gospodarza Łowiska w Rybaczówce , na Stanicy Wędkarskiej w Jerzynie oraz na stronie internetowej  www.lowisko-jerzyn.pl i jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.

6a. Rezerwacja stanowiska w ramach zezwolenia spławikowo-gruntowego  jest ważna od momentu uiszczenia  wpłaty  rezerwacyjnej w wysokości 50 % całej opłaty . W przypadku rezygnacji z rezerwacji stanowiska mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem połowów  opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. Dane do wpłat:

Przyjaciele Jutrzenki sp. z o.o.  Numer konta: 67 9044 0001 2103 0013 2570 0003

Tytuł wpłaty:

Imię i nazwisko

Numer stanowiska

Termin rezerwacji

6b.Wpłatę należy dokonać do 7 dni od złożenia rezerwacji u Gospodarza Łowiska, w przeciwnym razie rezerwacja ulega anulowaniu.

7.W przypadku zezwolenia spławikowo-gruntowego doba dla osoby wędkującej zaczyna się od godziny 14.00 i kończy się o godz. 14.00 dnia następnego.

 

§2

ZASADY KORZYSTANIA I PRZEBYWANIA NA ŁOWISKU

1.Na stanowisku może wędkować tylko osoba posiadająca aktualne zezwolenie lub dowód wpłaty należnej kwoty wraz z kartą wędkarską  lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość w przypadku cudzoziemców.

2.Wędkujący ma prawo do przebywania na wskazanym w zezwoleniu stanowisku wraz z maksymalnie dwoma  osobami towarzyszącymi .

3.Odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponosi osoba, która wykupiła zezwolenie na wędkowanie.

4.Do osób niepełnoletnich stosuje się przepis określony w §2 pkt 3.

5.Osoba korzystająca z łowiska ma obowiązek zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania i nie utrudniać wędkowania kolegom na sąsiednich stanowiskach.

6.Na jednym stanowisku mogą wędkować maksymalnie 2 osoby posiadające zezwolenie tego samego rodzaju.

6a. Na stanowiskach numer 3,28,36,43/44,44a,45 wprowadza się obowiązek korzystania ze stanowiska i wykup zezwolenia  przez  dwóch uprawnionych do wędkowania.

7.W zależności od wykupionego zezwolenia zezwala się łowić na dwie wędki z brzegu metodą gruntową lub/i spławikową lub jedną wędkę metodą spinningową z brzegu lub łodzi.

8.Obowiązuje zakaz połowu  metodą żywcową i/lub na martwą rybkę.

9.Wędkujący ma prawo ustawić w celu oznaczenia miejsca połowu maksymalnie dwa markery.

10.Na Łowisku korzystać można wyłącznie ze sprzętu pływającego łowiska z zastrzeżeniem §3 pkt 1 niniejszego regulaminu oraz  indywidualnej zgody wydanej przez Administratora Łowiska. 

11.Pływanie łodzią w woderach lub spodnio-butach jest całkowicie zabronione.

12.W przypadku zezwoleń spinningowych czas uprawniający do połowów na Łowisku trwa od momentu wykupienia zezwolenia do końca czasu pracy Gospodarza Łowiska w danym dniu roboczym.

13.Do wybranych  stanowisk wskazanych na mapie jeziora, dostępnej w Rybaczówce lub na stronie www.lowisko-jerzyn.pl dojazd możliwy jest wyłącznie łodzią . Dowóz i powrót ze wzmiankowanych stanowisk po uprzednim zgłoszeniu i rezerwacji terminu, zapewnia bezpłatnie  Gospodarz Łowiska . Istnieje możliwość wynajmu łodzi wiosłowej zgodnie z obowiązującym cennikiem.

14.Każdy przebywający na Łowisku ma obowiązek utrzymać stanowisko i otoczenie w należytym porządku. Wytworzone odpady i śmieci, każdy wędkarz OBOWIĄZANY JEST ZABRAĆ ZE SOBĄ.

15.Załatwianie potrzeb fizjologicznych korzystających z Łowiska odbywa się  tylko w toaletach znajdujących się na terenie Łowiska.

16.Na obszarze Łowiska panuje całkowity zakaz palenia ognisk.

17.Obowiązuje zakaz niszczenia zieleni poprzez samowolne wycinanie drzew, krzewów, trzcin oraz naruszania linii brzegowej.

18.Obowiązuje zakaz kąpieli poza wyznaczonym do tego miejscem.

19.Zabrania się samodzielnego budowania stanowisk wędkarskich.

§3

REGULAMIN POŁOWU RYB NA ŁOWISKU JERZYN

1.Wędkowanie możliwe jest z brzegu jak i z łodzi lecz łowienie z łodzi dopuszczone jest tylko i wyłącznie metodą spinningową. Zezwala się jednak na używanie środków pływających w celu sondowania, holu, stawiania markerów lub znaczników czy zanęcania łowiska.

2.W przypadku połowu metodą spławikowo-gruntową  zezwala się łowić na dwie wędki z brzegu.

3.Uprawniony wędkujący obowiązany jest korzystać ze stanowiska wędkarskiego wskazanego w zezwoleniu spławikowo-gruntowym.

4.Ilość złowionych ryb drapieżnych ogranicza się do 1 szt. szczupaka dziennie, 1 szt. sandacza dziennie, 1 szt. sumów, 2 szt. okoni dziennie. Łączny dzienny połów nie może przekroczyć 5 kg.

5.Należy zachować następujące okresy i wymiary ochronne ryb:

- szczupak – od 1 stycznia do 30 kwietnia oraz wymiar do 50 cm i powyżej 70 cm,

- sandacz  - od 1 stycznia do 31 maja oraz wymiar do 50 cm i powyżej 65 cm,

- sum – od 1 stycznia do 31 maja oraz wymiar do 75cm i powyżej 100 cm,

- okoń – do 20  cm oraz powyżej 30 cm,

- lin do 30 cm oraz powyżej 35 cm ,

- leszcz do 30 cm  oraz powyżej 45 cm,

- płoć do 17 cm oraz powyżej 30 cm,

- karaś pospolity (ZŁOTY) – do 20 cm oraz powyżej 30cm.

6.Wędkowanie z brzegu dopuszczone jest tylko w obrębie wyznaczonych stanowisk zgodnie z obowiązującą mapką zamieszczoną na stronie www i na stanicy wędkarskiej.

7.Zabrania się łowić w miejscach oznaczonych jako tarliska lub wyłączone z odłowów wędkarskich oznaczonych bojkami.

8.Zabrania się łowić wędkarzom spinningistom w odległości mniejszej niż 50 metrów od znaczników i markerów wędkarzy gruntowych .

9.Każdy korzystający z jednostek pływających ma obowiązek używania kamizelki asekuracyjnej.

10.W czasie od zmierzchu do świtu korzystający z jednostek pływających ma obowiązek posiadać włączoną latarnię lub inne źródło światła w celu wyraźnego oznaczenia łodzi.

11.W chwili wypłynięcia (w czasie holu) w środku pływającym  obowiązek zabrania podbieraka oraz slinga lub maty wędkarskiej .

12.Zabrania się przechowywania ryb powyżej wyznaczonych limitów.

13.W przypadku złowienia gatunku nie opisanego w regulaminie łowiska należy niezwłocznie powiadomić `Gospodarza Łowiska.

14 .W przypadku złowienia suma należy powiadomić Gospodarza Łowiska i przetrzymać go w slingu/worku lub na specjalnej lince do czasu jego przybycia.

15.Limity wagowe i wymiarowe poszczególnych gatunków podlegające obligatoryjnemu  zgłoszeniu telefonicznemu Gospodarzowi Łowiska:

- karp 20 kg,

- amur 18 kg,

- sum - każdy złowiony egzemplarz,

- szczupak – 90 cm,

- okoń – 40 cm

- sandacz – 80 cm

16.W przypadku złowienia SUMA  LUB SUMA  AMERYKAŃSKIEGO ( ictalurus nebulosus) bezwzględnie nie wolno wypuszczać go do łowiska tylko należy powiadomić niezwłocznie Gospodarza Łowiska.

17.Z łowiska nie wolno zabierać  niżej wymienionych gatunków ryb:

- KARP,

- AMUR,

- JAŹ,

- BOLEŃ,

- WĘGORZ.

18.Ryby podlegające wzmiankowanej ochronie należy wypuścić jak najszybciej z zachowaniem należytej ostrożności.

19.Obowiązuje bezwzględny zakaz przechowywania w siatkach lub workach  ryb objętych wyżej wymienioną ochroną.

20.W przypadku widocznego i rażącego uszkodzenia ryby należy zgłosić zaistniałą sytuację Gospodarzowi Łowiska.

21.Zabrania się samodzielnego budowania stanowisk wędkarskich.

22.Zakazuje się używania markerów typu "H".

§4

BEZPIECZEŃSTWO RYB  

 1.Wędkujący w ramach zezwolenia gruntowo-spławikowego na Łowisku zobowiązany jest do posiadania:

- podbieraka o wymiarach ramienia minimum 100 cm lub podbieraka sztywnego o wymiarach  min. 80x70cm  ,

- bezpiecznej kołyski karpiowej lub maty karpiowej typu wanienka lub pompowanej , 

-  slinga/worka do ważenia i przechowywania ryb ,

-  środka dezynfekującego.

2.Wędkujący w ramach zezwolenia spinningowego zobowiązany jest do posiadania maty oraz podbieraka.

3.Zakazuje się nęcenia surowymi lub niedogotowanymi ziarnami konopii, łubinu rzepiku, grochu i bobiku.

3a.Zakazuje się stosowania własnej kukurydzy i orzecha tygrysiego  oraz zanęt na bazie chleba. Łowisko zapewnia ciągłą sprzedaż dobrze spreparowanej kukurydzy i orzecha. Zaleca się składanie zamówienia u Gospodarza   na 7 dni przed przyjazdem na Łowisko.

3b.Dopuszcza się stosowanie kukurydzy prasowanej lub  konserowej z puszki.  

 

4.Zakazuje się stosowania zestawów, które po zerwaniu się linki głównej - uniemożliwiają rybie pływanie bez ciężarka tzn. ciężarek musi się wypiąć przez zastosowanie bezpiecznego klipsa lub zrywki.

5.Zakazuje się stosowania plecionki jako linki głównej.

6.Zakazuje się stosowania łączenia leadcore z linką główną stosując krętlik.

7.Dopuszcza się stosowanie przyponów strzałowych z materiałów typu żyłka mono, fluocarbon lub plecionka o długości do 12 metrów.

8.Każdą doholowaną do brzegu lub łodzi rybę należy podebrać podbierakiem.

9.Rybę wyciąganą ze zbiornika należy delikatnie położyć na odpowiedniej do niego kołysce lub wanience.

10.Podczas przebywania ryby w kołysce lub wanience należy pamiętać o jej polewaniu wodą na bieżąco nabieraną z jeziora . Większe ryby umieszczane w kołyskach należy zalać w kołysce bezpośrednio po jej umieszczeniu. Nie zalewać wcześniej wodą kołyski, ponieważ zwiększy to jej temperaturę. W dni słoneczne należy pamiętać o nagrzewaniu się kołyski, którą co jakiś czas należy schłodzić wodą.

11.W celu zważenia ryby należy skorzystać z przeznaczonego do tego worka/slingu do ważenia oraz profesjonalnego stojaka. Pamiętaj, aby zabezpieczyć sling/worek przed wyskoczeniem ryby poprzez zamknięcie zamków oraz upadkowi (umiejscowienie kołyski lub wanienki pod miejscem ważenia).

12.Zakazuje się wkładania ryb do jakichkolwiek worków lub siatek. Każdą złowioną rybę bezwzględnie i w sposób bezpieczny wypuszczamy niezwłocznie z powrotem do wody. Wyjątek stanowią zawody karpiowe i wydane polecenie Gospodarza Łowiska lub osoby upoważnionej.

13.Należy pamiętać o obowiązku zdezynfekowania miejsca ukłucia, a także wszelkich ran lub innych zmian skórnych. Nie spryskujemy skrzeli ryby.

14.W sytuacji bardzo mocnych zranień lub niepokojących zmian skórnych (owrzodzenia, wysypki, guzy itp.) należy bezzwłocznie powiadomić Gospodarza Łowiska. Do takich sytuacji obowiązkiem wędkarza jest posiadanie worka/slinga do przechowywania ryb lecz jego użycie może być tylko za zgodą Gospodarza Łowiska.

15.Obowiązuje zakaz męczenia ryb poprzez rzucanie, przytulanie, długie sesje zdjęciowe czy inne zbędne czynności. Podnosząc rybę do zdjęcia zawsze trzymaj ją jedną ręką między płetwą odbytową a płetwą ogonową, a drugą ręką między pod płetwami piersiowymi delikatnie przytrzymując jedną płetwę piersiową między palcami.

16.Nie wolno trzymać ryb za płaty skrzelowe. Nie dotykamy palcami skrzeli ryby.

17.Wszystkie karpie lub amury powyżej 10 kg po złowieniu muszą zostać umieszczone w wodzie w worku/slingu   celem bezpiecznego umieszczenia w kołysce lub wanience. Zakazuje się przenoszenia wzmiankowanych w koszu podbieraka.

18.Zdjęcia z rybą mogą być wykonywane tylko i wyłącznie w pozycji klęczącej  nad przepisową kołyską lub wanienką , unosząc rybę niewiele ponad matę. Obowiązuje zakaz wstawania   z rybą w rękach.

19.Przebywanie ryby poza wodą zostaje ograniczone do minimum czyli 5 do 6 minut. Pamiętaj, zdrowie i kondycja ryby jest najważniejsze.

20.Jeśli zauważymy, iż ryba stoi przy brzegu (nie odpływa) należy w bezpieczny dla siebie sposób spróbować delikatnie „przewentylować” rybę, tzn. chwytając za płetwę ogonową popychać rybę do przodu i do tyłu, aby woda przepływała przez skrzela dotleniając w ten sposób rybę. Jeśli ryba nie reaguje, należy bezzwłocznie powiadomić o tym Gospodarza Łowiska.

21.Administrator ma prawo do kontroli zestawów końcowych w każdym momencie przebywania wędkującego na Łowisku.

§5

PRZEPISY PORZĄDKOWE

1.Uprawniony zezwoleniem przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z ustawą z 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (tekst jedn. Dz.U z 2009 r. nr 198, poz. 1571 z późn. zmianami) kto dokonując amatorskiego połowu nie posiada upoważnienia uprawnionego do rybactwa, bądź nie stosuje się do określonych warunków, podlega karze grzywny.

2.Uprawnionymi do kontroli szczegółowej na Łowisku Jerzyn są Strażnicy Ochrony Łowiska , Gospodarze Łowiska legitymujący i upoważnieni przez zarząd  GR Bogucin sp. z o.o.Państwowymi organami uprawnionymi do kontroli zezwoleń są funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej oraz Straży Leśnej.

3.Obowiązkiem każdego wędkarza , po uzyskaniu zezwolenia na wędkowanie, jest dokładne sprawdzenie stanu faktycznego przydzielonego stanowiska i/lub środków pływających a w szczególności stwierdzonych uszkodzeń łodzi wszelkich wgnieceń, naruszonych knag,  całości wioseł i dulek,  uszkodzeń wyposażenia stanowiska, miejsc wypalonych nielegalnym ogniskiem lub innymi ingerencjami w wynajmowane stanowisko.

4.Rozpoczęcie wędkowania jest możliwe tylko i wyłącznie po uprzednim rozłożeniu niezbędnego sprzętu do bezpiecznej obsługi ryb tj. duży podbierak, mata z bokami lub kołyska, sling/worek do ważenia, środek do dezynfekcji. Wyłożenie sprzętu na przydzielonym stanowisku miejscu podlega kontroli przez Gospodarza Łowiska lub SOŁ pod rygorem wydalenia bez prawa odszkodowania.

5.Osoba wykupując zezwolenie na wędkowanie wyraża zgodę na  dokonanie przez Administratora Łowiska lub Straż Ochrony Łowiska kontroli środka transportu i rzeczy osobistych w momencie przebywania na terenie Łowiska Jerzyn w przypadku podejrzenia złamania regulaminu Łowiska. Złamanie zasad regulaminu oraz zachowanie się niezgodne z obowiązującymi na Łowisku i ustanowionymi normami spowoduje natychmiastowe usunięcie  osoby z Łowiska, unieważnienie zezwolenia bez zwrotu kosztów zezwolenia, a także odmówienie sprzedaży licencji w przyszłości. Wszelkie przypadki kłusownictwa, kradzieży - stanowią czyny niezgodne z prawem i będą zgłaszane na Policję lub do Prokuratury celem przeprowadzenia stosownego postępowania karnego.

6.Nielegalne zabranie ryby skutkować będzie naliczeniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 500 zł/kg. Zapłata ceny nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Cena ryby nie podlega w takim wypadku zaliczeniu na poczet odszkodowania.

§6

USTALENIA OGÓLNE

 

1.Administrator ma prawo zamknąć Łowisko na czas nieokreślony z powodu organizacji zawodów  za wcześniejszym wpisem do systemu rezerwacji internetowej na stronie  ŁOWISKA.

2.Dzierżawca ma prawo zamknąć Łowisko na czas nieokreślony bez podania przyczyny.

3.Straż Ochrony Łowiska lub Gospodarz Łowiska ma prawo unieważnić zezwolenie  w przypadku złamania Regulaminu lub niestosownego zachowania bez zwrotu kosztów i nałożyć czasowy lub dożywotni zakaz wstępu na Łowisko Jerzyn.

4.Osoby wykupując zezwolenie wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku w celach reklamowych i marketingowych przez Administratora Łowiska.

5.Dzierżawca i Administrator Łowiska nie odpowiadają za wypadki losowe oraz mienie skradzione na terenie Łowiska.

6.Wykupione zezwolenie nie podlega zwrotowi lub wymianie.

 

Gospodarstwo Rybackie Bogucin sp. z o.o.                Przyjaciele Jutrzenki sp. z o.o.

Prezes Zarządu                                                                     Prokurent

/-/                                                                                              /-/               

Karolina Madaj – Popielska                                           Honorata Jerzak-Miszczak

 

Copyright © 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone dla Łowiska Jerzyn