Łowisko Jerzyn

z pasji do wędkarstwa…

Regulamin IV Bataliady Karpiowej Jerzyn 2024

REGULAMIN ZAWODÓW RZUTOWYCH
o IV Puchar Przyjaciół Jutrzenki
BATALIADA KARPIOWA– JERZYN 2024

1/ Zawody zostaną przeprowadzone na Jeziorze Jerzyńskim w miejscowości Jerzyn i Złotniczki
,gmina Pobiedziska w dniach od 4 do 08 września 2024r. Organizatorem zawodów jest spółka GR
Bogucin Sp z o.o. z siedzibą w Bogucinie (62-006) ul. Zielona 2 i Przyjaciele Jutrzenki Sp z o.o. 62-010
Pobiedziska ul. Armii Poznań 17
a/ zbiórka i zapisy zawodników nastąpi na Stanicy Wędkarskiej w Jerzynie w dniu 4.09.2024r. od
godziny 08.00 do 10.00,
b/ poczęstunek od 10.00 do 10.55,
c/ losowanie stanowisk odbędzie się o godz. 11.00
d/ przewóz zawodników oraz przygotowanie zawodników do zawodów na stanowiskach 12.00-13.00,
e/ nęcenie i markerowanie od godziny 13.00 do 9.00 dnia 08.09.2024r. ,
f/ rozpoczęcie wędkowania od godz.16.00 (sygnał dźwiękowy pojedyńczy),
g/ zakończenie zawodów godz. 10.00 w dniu 08.09.2024r. (sygnał dźwiękowy pojedyńczy),
h/ pakowanie zawodników oraz przyjazd na Stanicę 10.00-12.00,
i/ wręczenie nagród i pucharów o godzinie 12.30 na Stanicy Wędkarskiej w Jerzynie.
2/ Zgłoszenie dokonywane są osobiście przez zawodników poprzez formę elektroniczną na adres
skrzynki pocztowej e-mail info@lowisko-jerzyn.pl .
a/ opłata startowa wynosi 1800,00 zł brutto od drużyny,
b/ liczba miejsc w zawodach ograniczona i wynosi maksymalnie 30 teamów,
c/ I rata opłaty startowej w formie zadatku w wysokości równej 900,00 zł winna być wpłacona do
dnia 15.10.2023r, w przypadku braku wpłaty do dnia jw. drużyna zostanie automatycznie wykreślona
z listy startowej,
d/ II część opłaty startowej w wysokości 900,00 zł musi zostać wpłacona do dnia 30.03.2024r.,
e/ w przypadku rezygnacji drużyny z uczestnictwa w zawodach po dniu 31.03.2024r. nie przysługuje
zwrot II raty opłaty startowej w wysokości 900 zł,
f/ tworzy się listę rezerwową w ilości pięciu zespołów,
g/ startowe w dwóch ratach po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia należy wpłacić na
poniższe konto: Przyjaciele Jutrzenki Spółka z o.o. 62-010 Pobiedziska ul. Armii Poznań 17 , nr
konta 67 9044 0001 2103 0013 2570 0003 w tytule wpisać Puchar Jutrzenki Jerzyn 2024 oraz
personalia osób startujących ,
3/ Łowienie dozwolone jest w dwuosobowych drużynach, łącznie na 4 wędki tylko metodą włosową .
a/ stanowiska drużyn które tego wymagają zostaną oznakowane w sposób jednoznaczny -
specjalnymi znacznikami - bojkami,
b/ w przypadku stanowisk kolizyjnych o strefie łowienia decyduje sędzia główny lub z-ca,
c/ w przypadku nie przybycia zawodnika z drużyny, dopuszcza się start jednej osoby ,która wędkuje
na 2 wędki , za kwotę startowego 1800,00 zł,
d/ dopuszcza się start dodatkowego zawodnika - team runnera ,który ma pełne prawa zawodnika ,
za którego pobierana jest opłata startowa w wysokości 200,00 zł brutto w dniu rozpoczęcia
zawodów.
4/ Jedynie zawodnicy mogą holować rybę , odhaczanie ryb odbywa się wyłącznie na matach
karpiowych a ich przetrzymywanie do momentu zważenia przez sędziego tylko w przeznaczonych
do tego workach karpiowych lub slingach.
a/ w jednym worku karpiowym lub slingu może znajdować się nie więcej jak jedna ryba, po
zważeniu rybę niezwłocznie oraz z należytą ostrożnością trzeba wypuścić do wody,
b/ używanie środka odkażającego dla ryb, szczególnie w miejscach ukłucia od haka obowiązkowe,
c/ każdy z teamów obowiązany jest posiadać minimum 3 sztuki worków i/lub slingów.
5/ Do klasyfikacji liczą się wszystkie karpie od wagi 5,00 kg . Zawody odbędą się w formule łącznej
wagi trzech złowionych największych ryb.
6/ Złowione ryby zgłaszamy do sędziego głównego wiadomością SMS, po której dostaniemy od
organizatorów sms-a zwrotnego maksymalnie 1 h przed ważeniem. W przypadku złowienia każdego
karpia powyżej 18,00 kg drużyna obowiązana jest poza smsem wykonać zgłoszenie telefoniczne do
sędziego głównego.
7/ Obowiązuje zakaz przemieszczania się samochodami przez zawodników . W sytuacjach
uzasadnionych lub w momencie korzystania z węzła sanitarnego taką zgodę wydaje sędzia sektorowy
lub główny. Wprowadza się zakaz odwiedzin osób trzecich poza zawodnikami i osobami
upoważnionymi przez organizatora Przyjaciele Jutrzenki sp. z o.o.
8/ Przydział stanowisk odbędzie się w drodze losowania , które odbędzie się dwuetapowo. Etap I to
losowanie numerów - kolejności losowania przez drużyny , etap II losowanie stanowisk zgodnie z
listą jw .
9/ Łowisko zostanie podzielone na 4 sektory.
10/ Nagrodzone finansowo zostaną trzy pierwsze drużyny :
a/ miejsce 1 – 20.000,00 zł brutto,
b/ miejsce 2 – 5000,00 zł brutto,
c/ miejsce 3 - 3000,00 zł brutto.
Ponadto nagrody rzeczowe zostaną ufundowane przez organizatora dla łowcy największej ryby –BIG
FISH oraz dla zwycięskich drużyn poszczególnych 4 sektorów, którzy zostaną wyłonieni z drużyn
spoza pierwszej trójki.
11/ Wydanie nagród finansowych nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa podatkowego. Organizator jako płatnik podatku od nagród, obliczy, pobierze i odprowadzi
należny podatek, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz.U.2019.1387 tj. ze zm.). Wypłacona nagroda zostanie pomniejszona w należny
podatek. Warunkiem wydania nagrody jest przedstawienie Organizatorowi przez wygranego
dokumentu tożsamości potwierdzającego dane osobowe, tj. Imię, Nazwisko, data urodzenia oraz
adres zamieszkania. Wydanie nagród za miejsca od 1 do 3 nastąpi gotówką w dniu zawodów.
12/ Zanęcanie i wyrzucanie zestawów podczas zawodów dozwolone jedynie z brzegu i tylko ze
swojego stanowiska. Dopuszcza się stosowanie markerów wyrzucanych z wędki , tylko w obrębie
łowiska danego zespołu w celu sondowania i zanęcenia.
13/ Wykonywanie rzutu wędziskiem oraz zanęcanie tylko w obrębię wyznaczonego stanowiska.
Dopuszcza się przemieszczanie zawodnika w wodzie do 15 metrów od linii brzegowej bazy
stanowiska.
14/ Obowiązuje konieczność posiadania przez drużynę podbieraka karpiowego o wymiarach nie
mniejszych niż 1,00 x 0,80 m lub sztywnego karpiowego, maty karpiowej typu kołyska oraz
profesjonalnego środka odkażającego. Każda z drużyn zobowiązana jest posiadać spodniobuty lub
wodery . Z uwagi na bezpieczeństwo wchodzenie do wody przy wyrzucaniu lub podbieraniu
ryby maksymalnie do wysokości pasa biodrowego zawodnika.
15/ Jeżeli dwóch zawodników opuści stanowisko ich wędki muszą zostać zwinięte a zestawy wyjęte z
wody.
16/ Drużyna może używać nie więcej niż 2 markery.
17/ Ryba nie zacięta wewnątrz pyska nie będzie zaliczona do klasyfikacji.
18/ Każda zacięta ryba przed sygnałem końca zawodów musi zostać wyholowana w ciągu 15 minut
od zakończenia zawodów, w przeciwnym wypadku nie zostanie zaliczona.
19/ Klasyfikacja zawodów odbędzie się w systemie drużynowym , sektorowym oraz o największą
rybę zawodów .
20/ Do klasyfikacji końcowej zalicza się drużyny i wędkarzy, którzy złowili rybę zgodnie z pkt.5 .
Nagrody finansowe otrzymują pary w kolejności od miejsca 1 do 3, które złowią kilogramowo
najwięcej ryb.
W przypadku złowienia największej ryby o tej samej wadze, wygrywa zawodnik który złowił swoją
rybę najwcześniej podczas zawodów (jako pierwszy). Jeżeli będą drużyny z tą samą wagą złowionych
ryb zwycięża ta która ma najcięższą złowioną rybę. W sytuacji złowienia ryb o tej samej wadze i
jednocześnie i największej ryby o tej samej wadze wygrywa zespół który złowił największą rybę
najwcześniej.
21/ Dozwolone jest nęcenie kulkami proteinowymi, zanętami wędkarskimi, pelletem i ziarnami zbóż.
22/ Zabrania się używania przynęt i zanęt żywych typu robaki itp.
23/ Nęcenie odbywa się ręcznie lub rakietą zanętową typu spomb, procą lub kobrą.
24/ Zakaz opuszczania terenu zawodów przez zawodników ( za wyjątkiem wypadków zgłaszanych i
za zgodą sędziego sektorowego lub głównego).
25/ Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i psychoaktywnych
podczas trwania zawodów.
26/ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników.
27/ W zespole minimum jeden zawodnik musi być pełnoletni.
28/ W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązuje Regulamin Łowiska Jerzyn.
29/ Wszelkie spory rozstrzygane są przez sędziego głównego zawodów lub jego zastępcę. W trakcie
imprezy organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu a w przypadku niekorzystnych
warunków atmosferycznych do przerwania zawodów.
30/ Niezastosowanie się do powyższego regulaminu skutkuje upomnieniem w postaci żółtej
kartki lub dyskwalifikacją drużyny. Dyskwalifikacja drużyny odbywa się bez możliwości zwrotu opłaty
startowej. Decyzję podejmuje sędzia główny zawodów po konsultacji z sędzią sektorowym.
31/ Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w - REGULAMINIE ZAWODÓW – o IV Puchar Przyjaciół Jutrzenki BATALIADA KARPIOWA – JERZYN 2024

Copyright © 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone dla Łowiska Jerzyn