Łowisko Jerzyn

z pasji do wędkarstwa…

Regulamin III Karpiowej Bataliady Jerzyn 2023

REGULAMIN  ZAWODÓW RZUTOWYCH

 o  III Puchar Przyjaciół Jutrzenki

KARPIOWA BATALIADA – JERZYN 2023

 

1/ Zawody zostaną przeprowadzone na Jeziorze Jerzyńskim w miejscowości Jerzyn i Złotniczki ,gmina  Pobiedziska w dniach od 6 do 10 września 2023r. 

Organizatorem zawodów jest spółka Przyjaciele Jutrzenki Spółka z o.o. ,62-010 Pobiedziska ul. Armii Poznań 17 

a/   zbiórka  i zapisy zawodników nastąpi  na Stanicy Wędkarskiej w Jerzynie w dniu 6.09.2023r. od godziny 08.00 do 10.00,

b/ poczęstunek od 10.00 do 10.55,

c/  losowanie stanowisk odbędzie się o  godz. 11.00

d/ przewóz zawodników oraz przygotowanie zawodników do zawodów na stanowiskach 12.00-13.00,

e/ nęcenie i markerowanie  od godziny 13.00 do 9.55 dnia 10.09.23r. ,

f/  rozpoczęcie  wędkowania od godz.16.00 (sygnał dźwiękowy pojedyńczy),

g/  zakończenie zawodów  godz. 10.00  w dniu 10.09.2023r. (sygnał dźwiękowy pojedyńczy), 

h/ pakowanie zawodników oraz przyjazd  na Stanicę 10.00-12.00,

i/ wręczenie nagród i pucharów o godzinie 13.00 na Stanicy Wędkarskiej w Jerzynie.

2/ Zgłoszenie dokonywane są osobiście przez zawodników poprzez  formę elektroniczną na adres skrzynki pocztowej e-mail info@lowisko-jerzyn.pl  .

a/ opłata startowa wynosi 1600,00 zł brutto od drużyny,    

b/ liczba miejsc w zawodach  ograniczona i wynosi maksymalnie 30 teamów,      

c/ I rata opłaty startowej w formie zadatku w wysokości równej 800,00 zł  winna być wpłacona do dnia 30.10.2022r, w przypadku braku wpłaty do dnia jw. drużyna zostanie automatycznie wykreślona z listy startowej,

d/  II część opłaty  startowej w wysokości 800,00 zł  musi zostać wpłacona do dnia 15.03.2023r.,

e/ w przypadku rezygnacji drużyny z uczestnictwa w zawodach po dniu 10.05.2023r. nie przysługuje zwrot opłaty startowej,

f/ tworzy się listę rezerwową w ilości pięciu  zespołów,      

g/ startowe w dwóch ratach po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia   należy wpłacić na poniższe konto: Przyjaciele Jutrzenki Spółka z o.o.   62-010 Pobiedziska ul. Armii Poznań 17 ,  nr konta   67 9044 0001 2103 0013 2570 0003 w tytule wpisać Puchar Jutrzenki Jerzyn 2023  oraz personalia osób startujących ,

3/  Łowienie dozwolone jest w dwuosobowych drużynach, łącznie na 4 wędki tylko metodą włosową .

a/ stanowiska drużyn które tego wymagają  zostaną oznakowane w sposób jednoznaczny - specjalnymi znacznikami - bojkami,

b/ w przypadku stanowisk kolizyjnych  o strefie łowienia decyduje sędzia , 

c/ w przypadku nie przybycia zawodnika z drużyny, dopuszcza  się  start jednej osoby ,która wędkuje na 2 wędki , za kwotę startowego 1600,00 zł, 

d/ dopuszcza się start dodatkowego zawodnika - team runnera ,który   ma pełne prawa zawodnika , za  którego pobierana jest opłata startowa w wysokości 200,00 zł brutto w dniu rozpoczęcia zawodów.

4/  Jedynie zawodnicy mogą holować rybę  , odhaczanie  ryb odbywa się wyłącznie na matach karpiowych a ich  przetrzymywanie do momentu zważenia  przez  sędziego  tylko  w  przeznaczonych do tego  workach  karpiowych lub slingach. 

a/ w jednym worku karpiowym lub slingu może znajdować się nie więcej jak jedna ryba, po zważeniu  rybę  niezwłocznie oraz z  należytą ostrożnością  trzeba wypuścić  do  wody,

b/ używanie środka odkażającego dla ryb, szczególnie w miejscach ukłucia od haka obowiązkowe, 

c/ każdy z teamów obowiązany jest posiadać minimum 3 sztuk worków i/lub slingów.

 

5/  Do klasyfikacji liczą się wszystkie karpie i amury od wagi 5,00 kg . Zawody odbędą się w formule łącznej wagi trzech złowionych  największych ryb. 

6/ Złowione ryby zgłaszamy do sędziego głównego wiadomością SMS, po której dostaniemy od organizatorów  sms-a zwrotnego maksymalnie 1 h przed ważeniem. W przypadku złowienia każdego amura lub karpia powyżej 15,00 kg drużyna obowiązana jest poza smsem wykonać  zgłoszenie telefoniczne do sędziego głównego.

7/ Obowiązuje zakaz przemieszczania się samochodami przez zawodników . W sytuacjach uzasadnionych lub w momencie korzystania z węzła sanitarnego taką zgodę wydaje sędzia sektorowy lub główny. Wprowadza się zakaz odwiedzin osób trzecich poza zawodnikami i osobami upoważnionymi przez organizatora Przyjaciele Jutrzenki sp. z o.o. ,którzy posiadają identyfikatory.

8/ Przydział stanowisk odbędzie się w drodze losowania , które odbędzie się dwuetapowo. Etap I to losowanie numerów  - kolejności losowania przez drużyny , etap II losowanie stanowisk zgodnie z listą jw . 

9/ Łowisko zostanie podzielone na 3 sektory.

10/ Nagrodzone finansowo zostaną trzy pierwsze drużyny  :

a/ miejsce 1 – 18.000,00 zł brutto,

b/ miejsce 2 – 5000,00 zł brutto,

c/ miejsce 3 - 3000,00 zł brutto.

Ponadto nagrody rzeczowe zostaną ufundowane przez organizatora dla łowcy największej ryby –BIG FISH oraz dla zwycięskich drużyn poszczególnych  trzech sektorów, którzy zostaną wyłonieni z  drużyn spoza pierwszej trójki. 

11/ Wydanie nagród finansowych nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. Organizator jako płatnik podatku od nagród, obliczy, pobierze i odprowadzi należny podatek, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2019.1387 tj. ze zm.). Wypłacona nagroda zostanie pomniejszona w należny podatek. Warunkiem wydania nagrody jest przedstawienie Organizatorowi przez wygranego dokumentu tożsamości potwierdzającego dane osobowe, tj. Imię, Nazwisko, data urodzenia oraz adres zamieszkania. Wydanie nagród za miejsca od 1 do 3 nastąpi gotówką w dniu zawodów. 

12/  Zanęcanie i wyrzucanie zestawów  podczas  zawodów dozwolone jedynie z brzegu i tylko ze swojego stanowiska. Dopuszcza się stosowanie markerów wyrzucanych z wędki  , tylko w obrębie łowiska danego zespołu w celu sondowania i zanęcenia. Zakaz używania  markerów typu H.

13/ Wykonywanie rzutu wędziskiem oraz zanęcanie tylko w obrębię 15 metrów od stanowiska.                  

14/ Obowiązuje konieczność posiadania przez drużynę  podbieraka karpiowego o wymiarach nie mniejszych niż 1,00 x 0,80 m lub sztywnego karpiowego, maty karpiowej typu kołyska  oraz profesjonalnego środka odkażającego. Każda z drużyn obowiązana jest posiadać spodniobuty lub wodery . Z uwagi na bezpieczeństwo wchodzenie do wody przy wyrzucaniu lub podbieraniu ryby  maksymalnie do wysokości pasa biodrowego zawodnika.

15/ Jeżeli dwóch zawodników  opuści stanowisko   ich wędki muszą zostać zwinięte a zestawy wyjęte z wody.

16/ Drużyna może używać nie więcej niż 2 markery.

17/ Ryba nie zacięta wewnątrz pyska nie będzie zaliczona do klasyfikacji.

18/ Każda zacięta ryba przed sygnałem końca zawodów musi zostać wyholowana  w ciągu 15 minut od zakończenia zawodów, w przeciwnym wypadku nie zostanie zaliczona.

19/  Klasyfikacja zawodów odbędzie się  w systemie drużynowym , sektorowym  oraz o największą rybę zawodów .  

20/  Do klasyfikacji końcowej zalicza się drużyny i wędkarzy, którzy złowili rybę zgodnie z pkt.5 . Nagrody finansowe  otrzymują pary w kolejności od miejsca 1 do 3, które złowią kilogramowo najwięcej ryb.

W przypadku złowienia największej ryby o tej samej wadze, wygrywa zawodnik który złowił swoją rybę najwcześniej podczas zawodów (jako pierwszy). Jeżeli będą drużyny z tą samą wagą złowionych ryb zwycięża ta która ma najcięższą złowioną rybę.

21/ Dozwolone jest nęcenie kulkami proteinowymi, zanętami wędkarskimi,  pelletem i ziarnami zbóż.

22/ Zabrania się używania przynęt i zanęt żywych typu robaki itp. 

23/ Nęcenie poza okresem wskazanym w pkt  ręczne lub sprzętem typu spomb, proca lub kobra.

24/  Zakaz opuszczania terenu zawodów przez zawodników ( za wyjątkiem wypadków zgłaszanych i za zgodą sędziego sektorowego lub głównego).

25/ Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i psychoaktywnych podczas trwania zawodów.

26/ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników.

27/ W zespole minimum jeden zawodnik musi być pełnoletni.

28/ W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązuje Regulamin Łowiska Jerzyn.

29/ Wszelkie spory rozstrzygane są przez sędziego głównego zawodów lub jego zastępcę. W trakcie imprezy organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu a w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych do przerwania zawodów.

30/ Niezastosowanie się do powyższego regulaminu skutkuje upomnieniem w postaci żółtej kartki  lub dyskwalifikacją drużyny. Dyskwalifikacja drużyny odbywa się bez możliwości zwrotu opłaty startowej. Decyzję podejmuje sędzia główny zawodów po konsultacji z sędzią sektorowym.

31/ Spółka Przyjaciele Jutrzenki jako organizator opłaci składkę OC wszystkich zawodników zgłoszonych w formie e-mail do dnia 30.08.2023r.

32/ Organizator zastrzega sobie prawo do  zmiany w -  REGULAMINIE  ZAWODÓW –  o III Puchar Przyjaciół Jutrzenki KARPIOWA BATALIADA – JERZYN 2023

 

 

Prokurent

Przyjaciele Jutrzenki sp. z o.o.

/-/

Honorata Jerzak-Miszczak

Copyright © 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone dla Łowiska Jerzyn