Łowisko Jerzyn

z pasji do wędkarstwa…

Karpiowa Bataliada Jerzyn 2022

REGULAMIN ZAWODÓW RZUTOWYCH
o II Puchar Przyjaciół Jutrzenki
KARPIOWA BATALIADA – JERZYN 2022

 

1/ Zawody zostaną przeprowadzone na Jeziorze Jerzyńskim w miejscowości Jerzyn i
Złotniczki ,gmina Pobiedziska w dniach od 7 do 11 września 2022r.
Organizatorem zawodów jest spółka Przyjaciele Jutrzenki Spółka z o.o. ,62-010 Pobiedziska
,ul. Armii Poznań 17
a/ zbiórka i zapisy zawodników nastąpi na Stanicy Wędkarskiej w Jerzynie w dniu
7.09.2022r. od godziny 08.00 do 10.00,
b/ poczęstunek od 10.00 do 10.55,
c/ losowanie stanowisk odbędzie się o godz. 11.00,
d/ losowanie stanowisk odbędzie się o godz. 11.00,
e/ przewóz zawodników oraz przygotowanie zawodników do zawodów na stanowiskach
12.00-13.00,
f/ nęcenie i markerowanie od godziny 13.00 do 9.55 dnia 11.09.22r. (sygnał dźwiękowy
pojedynczy w dniu 7.09.22r.),
g/ rozpoczęcie wędkowania od godz.16.00 (sygnał dźwiękowy podwójny),
h/ zakończenie zawodów godz. 10.00 w dniu 11.09.2022r. (sygnał dźwiękowy
pojedyńczy),
i/ pakowanie zawodników oraz przyjazd na Stanicę 10.00-12.00,
j/ wręczenie nagród i pucharów o godzinie 13.00 na Stanicy Wędkarskiej w Jerzynie.
2/ Zgłoszenie dokonywane są osobiście przez zawodników poprzez formę elektroniczną na
adres skrzynki pocztowej e-mail info@lowisko-jerzyn.pl .
a/ opłata startowa wynosi 1400,00 zł brutto od drużyny,
b/ liczba miejsc w zawodach ograniczona i wynosi maksymalnie 30 teamów,
c/ I rata opłaty startowej w formie zadatku w wysokości równej 500,00 zł winna być
wpłacona do dnia 30.10.2021r, w przypadku braku wpłaty do dnia jw. drużyna zostanie
automatycznie wykreślona z listy startowej,
d/ II część opłaty startowej w wysokości 900,00 zł musi zostać wpłacona do dnia
15.03.2022r.,
e/ w przypadku rezygnacji drużyny z uczestnictwa w zawodach po dniu 30.04.2022r. nie
przysługuje zwrot opłaty startowej,
f/ tworzy się listę rezerwową w ilości pięciu zespołów,
g/ startowe w dwóch ratach po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia należy
wpłacić na poniższe konto: Przyjaciele Jutrzenki Spółka z o.o. 62-010 Pobiedziska ul. Armii
Poznań 17 , nr konta 67 9044 0001 2103 0013 2570 0003 w tytule wpisać Puchar Jutrzenki
Jerzyn 2021 oraz personalia osób startujących ,
3/ Łowienie dozwolone jest w dwuosobowych drużynach, łącznie na 4 wędki tylko metodą
włosową .
a/ stanowiska drużyn zostaną oznakowane w sposób jednoznaczny - specjalnymi znacznikami
- bojkami,
b/ w przypadku stanowisk kolizyjnych o strefie łowienia decyduje sędzia ,
c/ w przypadku nie przybycia zawodnika z drużyny, dopuszcza się start jednej osoby ,która
wędkuje na 2 wędki , za kwotę startowego 1400,00 zł,
d/ dopuszcza się start dodatkowego zawodnika - team runnera ,który ma pełne prawa
zawodnika , za którego pobierana jest opłata startowa w wysokości 200,00 zł brutto w dniu
rozpoczęcia zawodów .
4/ Jedynie zawodnicy mogą holować rybę , odhaczanie ryb odbywa się wyłącznie na matach
karpiowych a ich przetrzymywanie do momentu
zważenia przez sędziego tylko w przeznaczonych do tego workach karpiowych lub
slingach.
a/ w jednym worku karpiowym lub slingu może znajdować się nie więcej jak jedna ryba, po
zważeniu rybę niezwłocznie oraz z należytą ostrożnością trzeba wypuścić do wody,
b/ używanie środka odkażającego dla ryb, szczególnie w miejscach ukłucia od haka
obowiązkowe,
c/ każdy z teamów obowiązany jest posiadać minimum 5 sztuk worków i/lub slingów.
5/ Do klasyfikacji liczą się wszystkie karpie i amury od wagi 3,00 kg . Zawody odbędą się w
formule łącznej wagi pięciu złowionych największych ryb.
6/ Złowione ryby zgłaszamy do sędziego głównego wiadomością SMS, po której dostaniemy
od organizatorów sms-a zwrotnego maksymalnie 1 h przed ważeniem. W przypadku
złowienia każdego amura lub karpia powyżej 15,00 kg drużyna obowiązana jest poza smsem
wykonać zgłoszenie telefoniczne do sędziego głównego.
7/ Obowiązuje zakaz przemieszczania się samochodami przez zawodników . W sytuacjach
uzasadnionych lub w momencie korzystania z węzła sanitarnego taką zgodę wydaje sędzia
sektorowy lub główny. Wprowadza się zakaz odwiedzin osób trzecich poza zawodnikami i
osobami upoważnionymi przez organizatora Przyjaciele Jutrzenki sp. z o.o. ,którzy posiadają
identyfikatory.
8/ Przydział stanowisk odbędzie się w drodze losowania , które odbędzie się dwuetapowo.
Etap I to losowanie numerów - kolejności losowania przez drużyny , etap II losowanie
stanowisk zgodnie z listą jw .
9/ Łowisko zostanie podzielone na 3 sektory.
10/ Nagrodzone finansowo zostaną trzy pierwsze drużyny :
a/ miejsce 1 – 13.000,00 zł brutto,
b/ miejsce 2 – 4.000,00 zł brutto,
c/ miejsce 3 - 2000,00 zł brutto.
Ponadto nagrody finansowe zostaną ufundowane przez organizatora dla łowcy największej
ryby –BIG FISH oraz dla zwycięskich drużyn poszczególnych trzech sektorów, którzy
zostaną wyłonieni z drużyn spoza pierwszej trójki.
11/ Wydanie nagród finansowych nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa podatkowego. Organizator jako płatnik podatku od nagród, obliczy,
pobierze i odprowadzi należny podatek, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2019.1387 tj. ze zm.).
Wypłacona nagroda zostanie pomniejszona w należny podatek. Warunkiem wydania nagrody
jest przedstawienie Organizatorowi przez wygranego dokumentu tożsamości
potwierdzającego dane osobowe, tj. Imię, Nazwisko, data urodzenia oraz adres zamieszkania.
Wydanie nagród za miejsca od 1 do 3 nastąpi gotówką w dniu zawodów.
12/ Zanęcanie i wyrzucanie zestawów podczas zawodów dozwolone jedynie z brzegu i
tylko ze swojego stanowiska. Dopuszcza się stosowanie markerów wyrzucanych z wędki ,
tylko w obrębie łowiska danego zespołu w celu sondowania i zanęcenia .Zakaz
używania markerów typu H.
13/ Zarzucanie zestawów, łowienie oraz zanęcanie tylko do oznakowanych stanowisk jeziora
lub linii brzegowej.
14/ Obowiązuje konieczność posiadania przez drużynę podbieraka karpiowego o wymiarach
nie mniejszych niż 1,00 x 0,80 m lub sztywnego karpiowego, maty karpiowej typu
kołyska oraz profesjonalnego środka odkażającego. Każda z drużyn obowiązana jest
posiadać spodniobuty lub wodery . Z uwagi na bezpieczeństwo wchodzenie do wody przy
wyrzucaniu lub podbieraniu ryby maksymalnie do wysokości pasa biodrowego zawodnika.
15/ Jeżeli dwóch zawodników opuści stanowisko ich wędki muszą zostać zwinięte a
zestawy wyjęte z wody.
16/ Drużyna może używać nie więcej niż 2 markery.
17/ Ryba nie zacięta wewnątrz pyska nie będzie zaliczona do klasyfikacji.
18/ Każda zacięta ryba przed sygnałem końca zawodów musi zostać wyholowana w ciągu 15
minut od zakończenia zawodów, w przeciwnym wypadku nie zostanie zaliczona.
19/ Klasyfikacja zawodów odbędzie się w systemie drużynowym , sektorowym oraz o
największą rybę zawodów .
20/ Do klasyfikacji końcowej zalicza się drużyny i wędkarzy, którzy złowili rybę zgodnie z
pkt.5 . Nagrody finansowe otrzymują pary w kolejności od miejsca 1 do 3, które złowią
kilogramowo najwięcej ryb.
W przypadku złowienia największej ryby o tej samej wadze, wygrywa zawodnik który złowił
swoją rybę najwcześniej podczas zawodów (jako pierwszy). Jeżeli będą drużyny z tą samą
wagą złowionych ryb zwycięża ta która ma najcięższą złowioną rybę.
21/ Dozwolone jest nęcenie kulkami proteinowymi, zanętami wędkarskimi, pelletem i
ziarnami zbóż.
22/ Zabrania się używania przynęt i zanęt żywych typu robaki itp.
23/ Nęcenie poza okresem wskazanym w pkt ręczne lub sprzętem typu spomb, proca lub
kobra.
24/ Zakaz opuszczania terenu zawodów przez zawodników ( za wyjątkiem wypadków
zgłaszanych i za zgodą sędziego sektorowego lub głównego).
25/ Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i
psychoaktywnych podczas trwania zawodów.
26/ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu
zawodników.
27/ W zespole minimum jeden zawodnik musi być pełnoletni.
28/ W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązuje Regulamin
Łowiska Jerzyn.
29/ Wszelkie spory rozstrzygane są przez sędziego głównego zawodów lub jego zastępcę. W
trakcie imprezy organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu a w przypadku
niekorzystnych warunków atmosferycznych do przerwania zawodów.
30/ Niezastosowanie się do powyższego regulaminu skutkuje upomnieniem w postaci żółtej
kartki lub dyskwalifikacją drużyny. Dyskwalifikacja drużyny odbywa się bez możliwości
zwrotu opłaty startowej.Decyzję podejmuje sędzia główny zawodów po konsultacji z sędzią
sektorowym.
31/ Spółka Przyjaciele Jutrzenki jako organizator opłaci składkę OC wszystkich zawodników
zgłoszonych w formie e-mail do dnia 30.08.2022r.
32/ Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w - REGULAMINE ZAWODÓW – o II
Puchar Przyjaciół Jutrzenki KARPIOWA BATALIADA – JERZYN 2022
Prokurent
Przyjaciele Jutrzenki sp. z o.o.
/-/
Honorata Jerzak-Miszczak

Copyright © 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone dla Łowiska Jerzyn