Łowisko Jerzyn

z pasji do wędkarstwa…

Regulamin zawodów rzutowych eliminacyjnych – PCM JUNOR CUP 2022

Termin: 20.07.2022 do 24.07.2022 (środa -niedziela)

Miejsce zawodów: ŁOWISKO JERZYN

Miejscowość: gmina Jerzyn

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 2. Organizatorem zawodów eliminacyjnych do MPwWK PCM 2022 – PCM JUNIOR CUP są: Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego, Carp Team Sośnie i Przyjaciele Jutrzenki którzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym regulaminie.
 3. Zawodnikiem lub Team Runner-em może być osoba w wieku od 15 do 21 lat*, zrzeszona w PFWK (posiadająca status kandydata na członka lub Juniora PFWK).
 4. Osoba która nie ukończyła 18 lat musi posiadać pisemną zgodę udziału w zawodach od rodzica bądź opiekuna prawnego. Skan zgody wraz z numerem kontaktowym rodzica/opiekuna prawnego musi zostać wysłany do organizatorów przed rozpoczęciem imprezy na wskazany w dalszej części regulaminu adres e-mail.
 5. Jeżeli w drużynie nie ma przynajmniej jednego zawodnika, który ukończył 18 lat, drużyna musi być pod opieką osoby dorosłej.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dopuszczenia do udziału w zawodach tylko jednego zawodnika w drużynie w wieku poniżej 15 lat.
 7. Łowienie dozwolone jest w dwuosobowych drużynach, łącznie na 4 wędki tylko metodą włosową.
 8. Stanowiska drużyn zostaną oznakowane w sposób jednoznaczny - specjalnymi znacznikami - bojkami,
 9. W przypadku stanowisk kolizyjnych  o strefie łowienia decyduje sędzia.
 10. W przypadku nie przybycia zawodnika z drużyny, dopuszcza się  start jednej osoby ,która wędkuje na 2 wędki, za kwotę startowego 400,00 zł, (o ile jest pełnoletni bądź pod opieką osoby dorosłej)
 11. Dopuszcza się start dodatkowego zawodnika - Team Runner-a, który ma pełne prawa zawodnika, za którego pobierana jest opłata startowa w wysokości 50,00 zł brutto w dniu rozpoczęcia zawodów.
 • Jedynie zawodnicy mogą holować ryby, odhaczanie ryb odbywa się wyłącznie na matach karpiowych a ich przetrzymywanie do momentu zważenia  przez  sędziego  tylko  w  przeznaczonych do tego  workach  karpiowych lub slingach.
 • W jednym worku karpiowym lub slingu może znajdować się nie więcej jak jedna ryba, po zważeniu rybę niezwłocznie oraz z  należytą ostrożnością  trzeba wypuścić  do  wody w obecności sedziego.
 • Używanie środka odkażającego dla ryb, szczególnie w miejscach ukłucia od haka obowiązkowe.
 • Każdy z teamów obowiązany jest posiadać minimum 3 sztuk worków i/lub slingów.
 • Do klasyfikacji liczą się karpie i amury od wagi 3,00 kg . Zawody odbędą się w formule łącznej wagi trzech złowionych największych ryb.
 1. Złowione ryby zgłaszamy do sędziego głównego wiadomością SMS, po której dostaniemy od organizatorów sms-a zwrotnego maksymalnie 1 h przed ważeniem. W przypadku złowienia każdego amura lub karpia powyżej 15,00 kg drużyna obowiązana jest poza smsem wykonać zgłoszenie telefoniczne do sędziego głównego
 2. Przydział stanowisk odbędzie się w drodze losowania , które odbędzie się dwuetapowo. Etap I to losowanie numerów - kolejności losowania przez drużyny , etap II losowanie stanowisk zgodnie z listą jw .
 3. Zawody mają charakter rzutowy. Zarzucanie zestawów, sondowanie, zanęcanie, ustawianie markerów oraz holowanie ryb dozwolone jest wyłącznie z brzegu i w obrębie swojego stanowiska, brodzenie max do kolan.
 4. Łowisko zostanie podzielone na 2 sektory. Ponadto nagrody finansowe zostaną ufundowane przez organizatora dla łowcy największej ryby –BIG FISH.
 5. Drużyna może używać nie więcej niż 2 markery.
 6. Każda zacięta ryba przed sygnałem końca zawodów musi zostać wyholowana w ciągu 15 minut od zakończenia zawodów, w przeciwnym wypadku nie zostanie skwalifikowana.
 7. Klasyfikacja zawodów odbędzie się w systemie drużynowym , sektorowym oraz o największą rybę zawodów .
 8. W przypadku złowienia największej ryby o tej samej wadze, wygrywa zawodnik który złowił swoją rybę najwcześniej podczas zawodów (jako pierwszy). Jeżeli będą drużyny z tą samą wagą złowionych ryb zwycięża ta która ma najcięższą złowioną rybę.
 9. Zabrania się używania przynęt i zanęt żywych typu robaki itp.
 10. Nęcenie poza okresem wskazanym tylko ręczne lub sprzętem typu proca lub kobra.
 11. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i psychoaktywnych podczas trwania zawodów.
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązuje Regulamin Łowiska Jerzyn.
 13. Wszelkie spory rozstrzygane są przez sędziego głównego zawodów lub jego zastępcę. W trakcie imprezy organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu a w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych do przerwania zawodów.
 14. Niezastosowanie się do powyższego regulaminu skutkuje upomnieniem w postaci żółtej kartki lub dyskwalifikacją drużyny. Dyskwalifikacja drużyny odbywa się bez możliwości zwrotu opłaty startowej. Decyzję podejmuje sędzia główny zawodów po konsultacji z sędzią sektorowym.
 15. Organizatorzy informują, że nie zwracają wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji z zawodów, dodatkowo lista zawodników zostaje podana do PFWK – wymóg przy eliminacjach do MPwWK.
 • Status eliminacji MPwWK – PCM 2022 otrzymują zawody, których organizatorzy oraz zawodnicy (w tym Team Runner, zwany dalej „TR”) posiadają członkostwo w PFWK.

OPŁATY

 1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest uiszczenie opłaty wpisowego w kwocie 400 zł/team.
  1. Zadatek w kwocie 200 zł od drużyny należy wpłacić do dnia 30 stycznia 2022 r.
  2. pozostała kwotę (200zł) należy wpłacić do 20 kwietnia 2022 r.
 2. Oplata za Team Runnera - 50 zł.
 3. Wszystkie wpłaty należy dokonać wyłącznie na konto:

Numer konta: 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

tytułem: PCM Junior CUP 2022 + nazwiska zawodników

 

NAGRODY

Nagrodzone zostaną trzy pierwsze drużyny  :

 1. a) miejsce 1 – Eliminacja do MPwWK + nagrody rzeczowe
 2. b) miejsce 2 – Eliminacja do MPwWK + nagrody rzeczowe
 3. c) miejsce 3 – Nagrody rzeczowe

Ponadto nagrody rzeczowe zostaną ufundowane przez organizatora dla łowcy największej ryby –BIG FISH oraz dla zwycięskich drużyn poszczególnych  dwóch sektorów, którzy zostaną wyłonieni z  drużyn spoza pierwszej trójki.

Copyright © 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone dla Łowiska Jerzyn