Łowisko Jerzyn

z pasji do wędkarstwa…

Karpiarze dla Olgi Miśkiewicz

REGULAMIN ZAWODÓW
„Karpiarze dla Olgi”

1/ Zawody zostaną przeprowadzone na Jeziorze Jerzyńskim w miejscowości Jerzyn i Złotniczki
,gmina Pobiedziska w dniach od 7 do 10 października 2021r.
Organizatorem zawodów są Gnieźnieńskie Teamy Karpiowe -Stowarzyszenie Karpiowe Słoń , CarpTeam Bednarski, Gnieźnieński Fyrtel Karpiorzy, Lemur Gniezno i Level Up
a/ zbiórka i zapisy zawodników nastąpi na Stanicy Wędkarskiej w Jerzynie w dniu 7.10.2021r.
od godziny 09.00 do 10.55,
b/ losowanie stanowisk odbędzie się o godz. 11.00,
c/ transport zawodników oraz przygotowanie zawodników do zawodów na stanowiskach godz.
11.30-12.30,
d/ nęcenie i markerowanie od godziny 12.30 do 15.00 (sygnał dźwiękowy pojedynczy),
e/ rozpoczęcie wędkowania od godz.15.00 (sygnał dźwiękowy podwójny),
f/ zakończenie zawodów godz. 10.00 w dniu 10.10.2021r. (sygnał dźwiękowy pojedyńczy),
g/ pakowanie zawodników oraz przyjazd na Stanicę 10.15-11.30,
h/ poczęstunek – kuchnia polowa,
i/ wręczenie nagród i pucharów o godzinie 12.00 na Stanicy Wędkarskiej w Jerzynie,
2/ Zgłoszenie dokonywane są osobiście przez zawodników poprzez formę elektroniczną na adres
skrzynki pocztowej e-mail do dnia 15.08.2021r.,
d/ w przypadku startu team runnera do opłaty należy doliczyć 100 zł brutto,
e/ startowe w dwóch ratach po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia należy wpłacić na
konto Fundacji Siepomaga - adres skarbonki - siepomaga.pl/karpiarzedlaolgi, w tytule wpisać
Karpiarze dla Olgi.
3/ Łowienie dozwolone jest w dwuosobowych drużynach plus ewentualnie jeden team runner ,
łącznie na 4 wędki tylko metodą włosową .
a/ stanowiska drużyn zostaną oznakowane w sposób jednoznaczny - specjalnymi znacznikami ,
b/ w przypadku stanowisk kolizyjnych o strefie łowienia decyduje sędzia ,
c/ w przypadku nie przybycia zawodnika z drużyny, dopuszcza się start jednej osoby ,która
wędkuje na 2 wędki , za kwotę startowego 900,00 zł,
d/ dopuszcza się start dodatkowego zawodnika - team runnera ,który ma pełne prawa zawodnika
, za którego pobierana jest dodatkowa opłata startowa ,
4/ odhaczanie ryb odbywa się wyłącznie na matach karpiowych a ich przetrzymywanie do
momentu zważenia przez sędziego tylko w przeznaczonych do tego workach karpiowych lub
slingach.
W jednym worku karpiowym lub slingu może znajdować się nie więcej jak jedna ryba. Po zważeniu
rybę z należytą ostrożnością trzeba wypuścić do wody. Używanie środka odkażającego dla ryb,
szczególnie w miejscach ukłucia od haka obowiązkowe.
Każdy z teamów obowiązany jest posiadać minimum 5 sztuk worków i/lub slingów.
5/ Do klasyfikacji liczą się wszystkie karpie i amury od wagi 3,00 kg . Zawody odbędą się w formule
łącznej wagi trzech największych złowionych ryb.
6/ Złowione ryby zgłaszamy do sędziego telefonicznie lub wiadomością SMS. W przypadku
złowienia każdego każdego amura i karpia powyżej 15,00 kg drużyna obowiązana jest poza smsem
wykonać zgłoszenie telefoniczne do sędziego.
7/ Przydział stanowisk odbędzie się w drodze losowania , które odbędzie się dwuetapowo. Etap I
to losowanie numerów - kolejności losowania przez drużyny , etap II losowanie stanowisk zgodnie
z listą jw .
9/ Łowisko zostanie podzielone na 4 sektory.
10/ Nagrodzone zostaną trzy pierwsze drużyny .Ponadto nagrody rzeczowe zostaną ufundowane
przez organizatora dla łowcy największej ryby –BIG FISH oraz dla zwycięskich drużyn
poszczególnych sektorów, którzy zostaną wyłonieni z drużyn spoza pierwszej trójki.
11/ Zanęcanie i wyrzucanie zestawów podczas zawodów dozwolone jedynie z brzegu oraz modelu
RC tylko ze swojego stanowiska. Dopuszcza się używanie środków pływających tylko w dniu 7.10
w godzinach od 12.00 do 14.55 oraz po zakończeniu zawodów w dniu 10.10 od godziny 10 tej.. Zakaz
używania markerów typu H.
Zawodnicy korzystający z środków pływających obowiązane są do używania kamizelek
asekuracyjnych.
12/ Zarzucanie zestawów, łowienie oraz zanęcanie tylko do oznakowanych stanowisk jeziora lub
linii brzegowej.
13/ Obowiązuje konieczność posiadania przez drużynę podbieraka karpiowego o wymiarach nie
mniejszych niż 1,00 x 0,80 m lub sztywnego karpiowego, maty karpiowej typu kołyska lub ponton
oraz profesjonalnego środka odkażającego. Każda z drużyn obowiązana jest posiadać minimum
jedne spodniobuty lub wodery . Z uwagi na bezpieczeństwo, wchodzenie do wody przy wyrzucaniu
lub podbieraniu ryby maksymalnie do wysokości pasa biodrowego zawodnika.
14/ Jeżeli dwóch zawodników opuści stanowisko ich wędki muszą zostać zwinięte a zestawy
wyjęte z wody.
15/ Drużyna może używać nie więcej niż 2 markery.
16/ Ryba nie zacięta wewnątrz pyska nie będzie zaliczona do klasyfikacji.
17/ Każda zacięta ryba przed sygnałem końca zawodów musi zostać wyholowana w ciągu 30 minut
od zakończenia zawodów, w przeciwnym wypadku nie zostanie zaliczona.
18/ Klasyfikacja zawodów odbędzie się w systemie drużynowym , sektorowym oraz o największą
rybę zawodów .
19/ Do klasyfikacji końcowej zalicza się drużyny i wędkarzy, którzy złowili rybę zgodnie z pkt.5 .
Nagrody otrzymują pary w kolejności od miejsca 1 do 3, które złowią kilogramowo najwięcej ryb.
W przypadku złowienia największej ryby o tej samej wadze, wygrywa zawodnik który złowił swoją
rybę najwcześniej podczas zawodów (jako pierwszy). Jeżeli będą drużyny z tą samą wagą
złowionych ryb zwycięża ta która ma najcięższą złowioną rybę.
20/ Dozwolone jest nęcenie kulkami proteinowymi, zanętami wędkarskimi, pelletem, zanętami i
ziarnami zbóż.
21/ Nęcenie poza okresem wskazanym w punkcie 11 modelem RC, ręczne , sprzętem typu spomb,
proca lub kobra.
22/ Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i psychoaktywnych
podczas trwania zawodów.
23/ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników.
24/ W zespole minimum jeden zawodnik musi być pełnoletni.
25/ W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązuje Regulamin Łowiska
Jerzyn.
26/ Wszelkie spory rozstrzygane są przez sędziego głównego zawodów lub jego zastępcę. W
trakcie imprezy organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu a w przypadku
niekorzystnych warunków atmosferycznych do przerwania zawodów.
27/ Niezastosowanie się do powyższego regulaminu skutkuje upomnieniem w postaci żółtej kartki
lub dyskwalifikacją drużyny. Dyskwalifikacja drużyny odbywa się bez możliwości zwrotu opłaty
startowej. Decyzję podejmuje sędzia główny zawodów .
28/ Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w - REGULAMINE ZAWODÓW – Karpiarze dla
Olgi

Copyright © 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone dla Łowiska Jerzyn